Kim Bấm, Gỡ Kim

Kim bấm số 10 Thiên Long FO-STS02 Kim bấm số 10 Thiên Long FO-STS02

2.300

Kim bấm số 3 Thiên long FO-STS01 Kim bấm số 3 Thiên long FO-STS01

4.000

Kim bấm số 10 Plus Kim bấm số 10 Plus

2.700

Kim bấm số 3 Plus Kim bấm số 3 Plus

8.200

Kim bấm KW-Trio 23/8 L2 Kim bấm KW-Trio 23/8 L2

9.800

Kim bấm KW-Trio 23/10 L2 Kim bấm KW-Trio 23/10 L2

10.800

Kim bấm KW-Trio 23/13 L2 Kim bấm KW-Trio 23/13 L2

12.300

Kim bấm KW-Trio 23/15 L2 Kim bấm KW-Trio 23/15 L2

14.500

Kim bấm KW-Trio 23/17 L2 Kim bấm KW-Trio 23/17 L2

15.500

Kim bấm  KW-Trio 23/20 L2 Kim bấm KW-Trio 23/20 L2

17.500

Kim bấm KW-Trio 23/23 L2 Kim bấm KW-Trio 23/23 L2

20.000

Gỡ kim kềm SR A1 Gỡ kim kềm SR A1

12.000

Gỡ kim KW-Trio 0508B (chính hãng) Gỡ kim KW-Trio 0508B (chính hãng)

8.500


3